ESP8266 SHC Schaltserver mit static IP ohne 433 MHz Sender